Personen- & Familierecht

Zoals de naam al doet vermoeden, raakt het personen- en familierecht ons persoonlijke en familiaire leven. Het heeft betrekking op de mooiste momenten van ons leven, maar vaak ook op de meest heftige momenten van ons leven. In al die gevallen is niet alleen juridische deskundigheid vereist, maar is ook financiële en fiscale kennis onontbeerlijk. Indien bijvoorbeeld een ondernemer gaat scheiden, moeten de belangen van zijn of haar onderneming ook voor ogen worden gehouden. Nancy van Uitert is de specialist van ons kantoor op het gebied van personen- en familierecht.

Zij is advocaat maar daarnaast ook mediator. Omdat partijen vaak ook in de toekomst aan elkaar verbonden blijven, bijvoorbeeld vanwege de kinderen of vanwege zakelijke belangen, verdient het de voorkeur dat het partijen middels mediation lukt om in goed onderling overleg afspraken over hun geschilpunten te maken.

In sommige gevallen is mediation helaas geen optie. In dat geval bent u bij Nancy van Uitert goede handen. Zij zal ook dan proberen tot een minnelijke regeling te komen, maar deinst er niet voor terug om (indien dit nodig blijkt) te procederen.

De volgende kwesties vallen onder het personen- en familierecht:

Echtscheiding/ontbinding geregistreerd partnerschap
Als een huwelijk of een geregistreerd partnerschap ten einde komt, moet er veel geregeld worden. Zijn er kinderen, dan heeft het de voorkeur dat een ouderschapsplan tot stand komt. Bij wie krijgen de kinderen hun hoofdverblijfplaats? Hoe ziet de verdeling van de zorg- en contactmomenten tussen de beide ouders en de kinderen er uit? Hoe wordt in de kosten van opvoeding en verzorging voorzien of van studie en levensonderhoud? Hoe houden de ouders elkaar op de hoogte van het wel en wee van hun kinderen?

Ook moet worden beoordeeld of beide partners in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Hoe de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap wordt gerealiseerd of de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden tot stand komt? Wordt er voldoende rekening gehouden met de belangen van de onderneming? En hoe moet met het pensioen worden omgegaan?

Dit zijn slechts enkele onderwerpen waarmee u te maken kunt krijgen en waarbij het van essentieel belang is om op de juiste wijze door een gedegen advocaat te worden bijgestaan.

Beëindiging samenwoning
Ook wanneer er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap, heeft het uiteen gaan van samenwoners (al dan niet zonder samenlevingsovereenkomst) grote gevolgen. Hoewel in de wet niets is geregeld voor samenwoners die uit elkaar gaan, bieden het algemene verbintenissenrecht, goederenrecht, overeenkomsten en jurisprudentie vaak de nodige aanknopingspunten. Hebben de samenwoners kinderen, dan moet daarvoor ook hetzelfde worden geregeld als in een echtscheidingssituatie.

Kinder- en/of partneralimentatie
Het berekenen van alimentatie is maatwerk. Soms is het nodig om alimentatie te laten vaststellen, soms is het nodig om alimentatie te laten wijzigen. Stel dat u ouder wordt van nog een kind (uit een nieuwe relatie), dan kan dat reden zijn voor wijziging van de alimentatie. Stel dat u uw baan kwijtraakt en niet direct een ander dienstverband kunt aanvaarden, dan is ook dat een reden voor wijziging van de alimentatieverplichtingen.

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden
Soms worden de huwelijkse voorwaarden niet direct (geheel) afgewikkeld bij een scheiding. De afwikkeling volgt dan op een later moment. Onder andere de akte van huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden vormt hierbij een leidraad. Vaak is een periodiek en/of een finaal verrekenbeding opgenomen in de akte. Als een periodiek verrekenbeding tijdens het huwelijk niet is nagekomen, kan dat grote gevolgen hebben bij de verrekening van het vermogen. Het is onze taak om u daarin goed te adviseren en bij te staan. Dat doen wij graag ook al voor dat u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

Verdeling gemeenschap van goederen
De verdeling van de gemeenschap van goederen houdt niet per definitie in een verdeling bij helfte. Als ouders in privé aan één van de echtgenoten/partners schenken of nalaten, blijft dat privévermogen. En als dat privévermogen in een gemeenschapsgoed wordt geïnvesteerd, ontstaat een vergoedingsrecht, al dan niet nominaal. Met de wet beperkte gemeenschap van goederen, ingangsdatum 1 januari 2018, is hulp van een specialist onontbeerlijk. Het kan zijn dat er dan drie vermogens bestaan die bij de verdeling een rol spelen.

Omgang / zorg- en contactregeling
De wet bepaalt dat iedere ouder de plicht en het recht heeft om zijn of haar kinderen te verzorgen en op te voeden. Als ouders uit elkaar gaan moet er daarom een verdeling van die taak tot stand komen, een zorg- en contactregeling. Ook als er al een dergelijke regeling is vastgelegd, kan dat in de loop der tijd tot discussie leiden of dient deze om praktische redenen te worden herzien.

Afstamming
De wet onderscheidt meerdere soorten ouders: de biologische ouders, de verwekker en de juridische ouder. In dezelfde wet is geregeld hoe men juridisch ouder wordt van een kind. Hierbij kunt u denken aan erkenning, vervangende toestemming voor erkenning, gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. Ook het ongedaan maken van het ouderschap, wanneer dit niet strookt met de werkelijkheid is mogelijk. U kunt denken aan ontkenning vaderschap of vernietiging van de erkenning.

Gezag
Minderjarige kinderen staan onder gezag. Dat kan zijn gezag van de ouders, maar ook van anderen. Degene die gezag uitoefent over een kind, heeft de verantwoordelijkheid om (mee) te beslissen over belangrijke onderwerpen in het leven van dat kind. Als er nog geen gezag is over een kind, kan dit leiden tot procedures op dit punt. Ook kan een procedure nodig zijn, indien het gezag zou moeten worden ontnomen of wanneer twee ouders het niet eens kunnen worden over een belangrijke beslissing voor het kind, zoals bijvoorbeeld de keuze voor een school, medische behandeling of een verhuizing.

Naamsrecht
In de wet zijn hele duidelijke bepalingen opgenomen hoe een naam van een persoon tot stand komt, wat wel en niet toegelaten is en hoe deze naam zo nodig kan worden gewijzigd. Dit geldt voor voornamen, maar ook voor achternamen/familienamen.

Internationale kinderontvoering
Als sprake is van internationale kinderontvoering worden procedures gevoerd om een kind of kinderen terug te geleiden naar een land. Uiteraard is daarbij de wet van toepassing, maar ook zeer veel internationale verdragen vormen de basis voor dergelijke procedures.

Adoptie
Als u een kind wilt opnemen in uw gezin en wilt opvoeden als een eigen kind, wordt vaak voor adoptie gekozen. Adoptie van het kind van uw partner, adoptie door twee ouders tegelijk, adoptie van een kind uit het buitenland, of juist een Nederlands kind, er zijn veel varianten mogelijk. Een adoptieprocedure stelt veel eisen aan de adoptie-ouder(s), met uiteindelijk een familierechtelijke band tussen ouders en kind/kinderen. Belangrijk aandachtspunt binnen dit deelgebied is de wijziging van de naam van het kind/de kinderen.

Wenst u additionele informatie over personen- & familierecht? Neem dan contact op met Van Uitert & Quist Advocaten of laat een terugbelverzoek achter via het contactformulier.

Algemene voorwaarden   Disclaimer   Klachtenregeling   Privacyverklaring   Identificatieplicht