Privacyverklaring

Algemeen
Van Uitert & Quist Advocaten verricht diverse juridische werkzaamheden voor zowel zakelijke cliënten als particuliere cliënten. In dat kader is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Uiteraard respecteert Van Uitert & Quist Advocaten de privacy van haar cliënten en hun relaties, de bezoekers van haar website en haar kantoorgebouw, de bezoekers van evenementen van Van Uitert & Quist Advocaten, sollicitanten en verder alle personen van wie Van Uitert & Quist Advocaten persoonsgegevens verwerkt. Derhalve heeft Van Uitert & Quist Advocaten passende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

In deze privacyverklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en op welke wijze wij gebruik maken van cookies. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Wat is een persoonsgegeven?
Een persoonsgegeven is ieder gegeven over een identificeerbare natuurlijke persoon. Hierbij gaat het veelal om contactgegevens of andere privacygevoelige gegevens. Een persoonsgegeven kan dus zijn een naam of telefoonnummer, maar bijvoorbeeld ook een geboortedatum of IP-adres of bankrekeningnummer.

Van Uitert & Quist Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt op welke wijze dan ook en wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor wij deze hebben verkregen. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden in het kader van een zaak die wij behandelen, via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.

Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?
Van Uitert & Quist Advocaten mag uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat conform de AVG. De verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst;
  • Vanwege een wettelijke verplichting;
  • Met uw toestemming;
  • Vanwege een gerechtvaardigd belang.

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?
Indien wij persoonsgegevens verwerken, doen wij dat altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne privacybeleid. De basisbeginselen van ons interne privacybeleid zijn de volgende:
  • We geven u altijd aan wat wij doen met uw gegevens en hoe u bijvoorbeeld uw recht op inzage en bezwaar kunt uitoefenen.
  • We gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld (zoals uitvoering opdracht, relatiebeheer, klantenadministratie).
  • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk om het doel te bereiken waarvoor wij de gegevens hebben verkregen.
  • Hoe privacygevoeliger de informatie, des te minder gebruik wij maken van de gegevens.
  • We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond bestaat.
  • We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies en misbruik van of onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Juridische dienstverlening
Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (inclusief facturatie) van de betreffende opdracht (verlenen van juridisch advies, voeren van een (gerechtelijke) procedure of verzorgen van juridische kennisoverdracht).

Nakomen wettelijke verplichtingen en (beroeps)regels
Wij verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voor advocaten geldende regelgeving en beroepsregels, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten of bewaartermijnen.

Marketing- en business development doeleinden
Voor onderhoud en uitbreiding van onze klantenkring kunnen wij u benaderen met voor u relevante informatie, publicaties of uitnodigingen.

Gebruik en verbetering van onze website
Op onze website kunt u een contactformulier invullen of kunt u zich aanmelden voor een nieuwsbrief. Ook kunt u zich registreren als gebruiker (online cliëntenportaal). Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen en analyseren we het surfgedrag van de bezoekers op onze website.

Tevredenheidsonderzoek
Van Uitert & Quist Advocaten vindt het belangrijk om de dienstverlening voortdurend te verbeteren en vindt het in dat kader van belang om te weten wat u van onze dienstverlening vindt. Derhalve verzoeken wij u na afronding van een opdracht om een cliënttevredenheidsformulier in te vullen.

Werving en selectie
Om uw sollicitatie te kunnen behandelen vragen wij om uw persoonsgegevens. De gegevens die u met ons deelt via e-mail en in (telefoon)gesprekken, bewaren wij tot uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure. Als wij in de toekomst opnieuw contact met u willen opnemen voor een vacature, dan vragen wij toestemming om uw persoonsgegevens langer op te mogen slaan. Dat zal dan maximaal één jaar zijn.

Met wie delen wij persoonsgegevens?
In sommige gevallen is het nodig om uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Dit kan nodig zijn om onze juridische diensten te kunnen verlenen (bijvoorbeeld indien er sprake is van een gerechtelijke procedure, correspondentie met de wederpartij of indien er een akte dient te worden opgesteld), om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of indien externe partijen zijn ingeschakeld voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden met uw toestemming en indien wij voldoende waarborgen voor de bescherming van uw gegevens krijgen. Bovendien sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met derden, welke voldoet aan de eisen van de AVG.
Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verwerkt. Indien er sprake is van een wettelijke bewaarplicht of een bewaartermijn op grond van beroeps- of gedragsregels dan gelden die betreffende termijnen.

Wat zijn uw rechten?
U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien uw gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens). Indien verwerking van persoonsgegevens conform onze juridische en wettelijke verplichtingen en/of beroepseisen een vereiste is kan het voorkomen dat wij uw verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen niet kunnen honoreren.

Cookies
De website www.vanuitertquist.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw PC, tablet of Smart Phone worden opgeslagen. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden.

Google Analytics cookies
Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van onze website, kunnen wij onze website verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden. Let op dat deze informatie regelmatig kan wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Social media cookies
Daarnaast hebben wij social media buttons van Facebook, Linkedin en Twitter op onze website geplaatst, zodat u informatie van onze website kunt opzoeken of delen via deze social media platforms. Indien u via de 'Facebook-button', 'Linkedin-button' of 'Twitter-button' doorlinkt naar de website van Facebook, Linkedin of Twitter, worden er door deze platforms cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat u op een van deze buttons klikt. Kijk voor meer informatie over deze cookies, in het privacy en/of cookie statement van Facebook, Linkedin en Twitter. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen, wij hebben daar geen invloed op.

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring
Doordat de privacy- en cookiewetgeving van tijd tot tijd wordt aangepast, is ook deze privacy- & cookieverklaring aan veranderingen onderhevig. Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Vragen?
Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie naar aanleiding van deze privacy- & cookieverklaring? Neem dan contact met ons op.

Algemene voorwaarden   Disclaimer   Klachtenregeling   Privacyverklaring   Identificatieplicht