Algemene voorwaarden Van Uitert & Quist Advocaten

1. Algemeen
1.1. Van Uitert & Quist Advocaten B.V. (hierna: "Van Uitert & Quist Advocaten) is een besloten vennootschap naar Nederlands recht en heeft twee vennoten, zijnde Kingston B.V. (KvK nummer 63793660) en Van Uitert Beheer B.V. (KvK nummer 18088606), beiden een besloten vennootschap naar Nederlands recht.
1.2 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen via de website www.vanuitertquist.nl en aldaar te downloaden.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden en diensten (hierna te noemen: "Opdrachten"), waaronder tevens begrepen aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, die de Cliënt/ Opdrachtgever (hierna: "Cliënt") verstrekt aan Van Uitert & Quist Advocaten. Daaronder vallen ook al degenen in dienst van Van Uitert & Quist Advocaten (advocaten en ondersteunend personeel) en de door Van Uitert & Quist Advocaten ingeschakelde derden als genoemd hierna in artikel 3.4.
2.2 Uitsluitend de Advocaat die de opdracht heeft aanvaard geldt tegenover Cliënt als opdrachtnemer. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, artikel 7:407 lid 2 en artikel 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
2.3 De onderhavige Algemene Voorwaarden maken deel uit van elke overeenkomst van Opdracht met de Advocaat die de opdracht heeft aanvaard en hebben eveneens betrekking op werkzaamheden verricht door haar werknemers, collega advocaten en door haar ingeschakelde derden, tenzij elders in de Algemene Voorwaarden op onderdelen anders is bepaald. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Van Uitert & Quist Advocaten is bevoegd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. De Advocaat zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Cliënt toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Cliënt in werking zodra de wijziging door de Advocaat is medegedeeld.

3. Verhouding Cliënt & Advocaat
3.1 De Advocaat zal de zorg betrachten die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden van haar kan worden verwacht. De Advocaat kan, gezien de aard van haar werkzaamheden, echter geen door de Opdrachtgever beoogd resultaat garanderen.
3.2 De Advocaat kan haar inspanningsverplichting louter nakomen indien zij alle relevante en juiste informatie tijdig ontvangt. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Bij onjuiste en/of niet-tijdige aanlevering van voormelde informatie is de Advocaat gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor eventuele schade en kosten. Eventuele meerwerkzaamheden die voortvloeien uit het vorenstaande komen voor rekening van Cliënt.
3.3 Indien daartoe aanleiding bestaat, stemt de Cliënt er mee in, dat één van haar werknemers of een andere Advocaat, onder verantwoordelijkheid van de Advocaat, de opdracht (deels dan wel volledig) uitvoert.
3.4 Tevens is de Advocaat gerechtigd, indien daartoe aanleiding bestaat, de opdracht (deels dan wel volledig) te laten uitvoeren door één of meer (rechts)personen die niet direct of indirect aan de Advocaat is of zijn verbonden, althans om derden bij de uitvoering van de opdracht te betrekken. De Advocaat is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van deze derden.
3.5 De Advocaat bepaalt, al dan niet in overleg met de Cliënt, de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
3.6 Indien de wens c.q. aanwijzing van de Cliënt naar het inzicht van de Advocaat niet te verenigen is met de onafhankelijkheid die een advocaat dient te betrachten of onverenigbaar is met de Gedragsregels Advocatuur, is de Advocaat bevoegd geen gevolg te geven aan een wens c.q. aanwijzing omtrent de uitvoering van een Opdracht. In die gevallen is de Advocaat tevens bevoegd een Opdracht terstond te beëindigen.
3.7 Alle door de Advocaat verstrekte stukken zoals contracten, processtukken, rapporten, notities, adviezen, software etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Cliënt en mogen niet zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens de Advocaat worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

4. Aansprakelijkheid
4.1 indien zich bij de uitvoering van een opdracht van Cliënt een gebeurtenis (nalaten inbegrepen) voordoet die tot aansprakelijkheid zijdens de Advocaat leidt, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar uit te betalen bedrag, met inbegrip van het eigen risico dat de Advocaat in verband met die verzekering draagt.
4.2 Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor schade als gevolg van die aansprakelijkheid geen aanspraak op een uitkering geeft, is de aansprakelijkheid van de Advocaat, mits het om een door de Advocaat erkende dan wel in rechte gegrond verklaarde aanspraak gaat, beperkt tot het over de laatste zes maanden in het kader van de betreffende opdracht verschuldigde en betaalde honorarium, met een maximum van € 10.000,--.
4.3 De door Van Uitert & Quist Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de door de Nederlandse Orde van Advocaten gestelde vereisten. De polis van voormelde verzekering ligt ter inzage ten kantore van Van Uitert & Quist Advocaten.
4.4 De in de onderhavige Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld zijdens de Advocaat.
4.5 Derden kunnen aan de in het kader van de uitvoering van een Opdracht verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart de Advocaat tegen alle aanspraken van derden (door de Advocaat in verband daarmee te maken kosten inbegrepen) die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de Cliënt en/of de werkzaamheden die voor de Cliënt zijn verricht. De Advocaat is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met Cliënt (mede) namens Cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking aan de zijde van de door haar ingeschakelde derde te aanvaarden.
4.6 De Advocaat sluit iedere aansprakelijkheid uit die het gevolg is of op enige wijze in verband staat met insolventie van enige bank, enige andere financiële institutie of een andere derde partij.
4.7 Tevens is de Advocaat niet aansprakelijk voor onjuiste, onvolledige of niet-tijdige overbrenging van informatie (via e-mail) of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer.
4.8 Een aanspraak op schadevergoeding van Cliënt vervalt in ieder geval 12 maanden nadat Cliënt bekend wordt met de schade, welke direct of indirect voortvloeit uit een gebeurtenis of omstandigheid waarvoor de Advocaat aansprakelijk is of zou kunnen zijn, tenzij en voor zover de schade door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
4.9 (Rechts)personen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege de Advocaat zijn betrokken, kunnen zich eveneens op de onderhavige Algemene Voorwaarden beroepen.

5. Honorarium, facturatie en betaling
5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het door de Advocaat voor de betreffende Opdracht vast te stellen uurtarief. De advocaat noteert en declareert de verrichte werkzaamheden in tijdseenheden van zes minuten. De Advocaat heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen tussentijds te wijzigen. De Advocaat is steeds gerechtigd van Cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen, dat met de einddeclaratie zal worden verrekend.
5.2 Boven het honorarium is Cliënt alle kosten en verschotten verschuldigd die door de Advocaat bij de uitvoering van de opdracht ten behoeve van Cliënt ten aanzien van derden zijn gemaakt.
5.3 Indien de Opdrachtgever een ander is dan Cliënt, zijn de Cliënt en Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor hetgeen ter zake van de voor de Cliënt verrichte diensten of werkzaamheden aan de Advocaat verschuldigd is, tenzij uitdrukkelijk de één of de ander uit die hoofdelijke aansprakelijkheid is ontslagen.
5.4 De Advocaat zal in beginsel op maandelijkse basis factureren, waarbij een betalingstermijn geldt van 14 dagen, zonder het recht van opschorting of verrekening. Kosten voor derden (zoals deurwaarderskosten) of griffierechten kunnen tussentijds worden gefactureerd en dienen eveneens binnen 14 dagen, of zoveel eerder als de Advocaat in voorkomend geval gewenst acht, te worden voldaan. Na het verstrijken van voormelde betalingstermijn is Cliënt zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand geldt.
5.5 Indien een declaratie niet tijdig door Cliënt wordt voldaan, is de Advocaat gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere opdrachten van Cliënt dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. De Advocaat is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit (direct of indirect) voortvloeit. De Advocaat is voorts gerechtigd in een dergelijk geval alle stukken, al dan niet met betrekking tot de opdracht waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft, onder zich te houden tot op het moment dat betaling heeft plaatsgevonden.
5.6 De verplichtingen van Cliënt zijn ingeval van liquidatie, faillissement, (buiten)wettelijke schuldsanering of surseance van betaling van Cliënt onmiddellijk opeisbaar.
5.7 Alle kosten (buitengerechtelijke kosten inbegrepen) die samenhangen met de incasso van de declaraties van de Advocaat, komen volledig voor rekening van Cliënt. In een dergelijk geval zal Cliënt aan de Advocaat 15% van het betreffend declaratiebedrag verschuldigd zijn, zulks met een minimum van € 150,--. De Advocaat behoudt zich evenwel het recht voor om aan te sluiten bij de in de Wet Normering Incassokosten genoemde tarieven.
5.8 De Advocaat heeft de vrijheid te bepalen aan welke vorderingen (deel)betalingen van Cliënt worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op de eventuele proceskosten, vervolgens op de buitengerechtelijke incassokosten, daarna op de verschuldigde rente en pas in laatste instantie op de hoofdsom.
5.9 Ingeval Cliënt of een derde per abuis c.q. ten onrechte gelden op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden van Van Uitert & Quist Advocaten in plaats van op de betaalrekening van de Advocaat voldoet, zijn de Advocaat en voornoemde Stichting gerechtigd dit zonder voorafgaande toestemming van Cliënt te corrigeren.
6. Opzegging van de Opdracht
6.1 Ieder der partijen kan door opzegging, voor zover de Wet zulks toelaat, met onmiddellijke ingang, de overeenkomst van opdracht beëindigen. Cliënt is in een dergelijk geval gehouden het honorarium en de bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging door de Advocaat verrichte werkzaamheden.
7. Vernietiging dossiers
7.1 Na het sluiten en archiveren van de Opdracht, worden de dossiers voor de duur van vijf jaren digitaal in het archief bewaard. Het papierendossier wordt eerder vernietigd met uitzondering van de zich in het dossier bevindende gerechtelijke uitspraken, overeenkomsten en dergelijke. Deze worden steeds bewaard, ook na genoemde periode. Indien door Cliënt gewenst, wordt op verzoek van Cliënt het digitale dossier ook na vijf jaren bewaard.
8. Persoonsgegevens
8.1 Bij de uitvoering van de opdracht neemt Van Uitert & Quist Advocaten alle relevante wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht. Van Uitert & Quist Advocaten verwerkt de persoonsgegevens van Cliënt conform de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) die zij in verband met de uitvoering van de opdracht van cliënten verkrijgt. Van Uitert & Quist Advocaten verwerkt enkel persoonsgegevens welke zij van haar cliënten of (in opdracht van cliënten) van instanties heeft ontvangen en welke noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de opdracht en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Van Uitert & Quist Advocaten bepaalt bij de uitvoering van de opdracht zelf het doel en de middelen van de verwerking van persoonsgegevens.
8.2 In verband met de behandeling van de opdracht en ten behoeve van haar relatiebeheer verleent Cliënt uitdrukkelijk toestemming aan Van Uitert & Quist Advocaten de persoonsgegevens die zij ontvangt te verwerken, bewaren en verspreiden onder een ieder binnen de organisatie van Van Uitert & Quist Advocaten. Van Uitert & Quist Advocaten heeft alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Alle persoonsgegevens die Van Uitert & Quist Advocaten van Cliënt ontvangt zal geheim worden gehouden. In dat kader is Van Uitert & Quist Advocaten met al haar medewerkers (tijdelijke medewerkers en/of oproepkrachten incluis) een geheimhoudingsverklaring overeengekomen.
8.3 Van Uitert & Quist Advocaten zal de persoonsgegevens die zij verkrijgt bij de uitvoering van de opdracht op geen enkele wijze openbaar maken of aan derden ter beschikking stellen, tenzij cliënten daarvoor voorafgaand uitdrukkelijk toestemming verlenen of wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat. Op de website www.vanuitertquist.nl staat de volledige privacyverklaring opgenomen die door een ieder te allen tijde kan worden geraadpleegd.

9. Overig
9.1 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij nu voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepaling. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats te treden bepaling(en).
9.2 Bij enig verschil van opvatting tussen partijen over de inhoud en/of strekking van deze algemene voorwaarden prevaleert, en is bindend, de Nederlandstalige versie van de onderhavige Algemene Voorwaarden.
9.3 Van Uitert & Quist Advocaten hanteert een interne klachtregeling. Daarin is opgenomen op welke wijze klachten kunnen worden ingediend en hoe klachten door Van Uitert & Quist Advocaten worden behandeld en afgehandeld. De interne klachtregeling zal op eerste verzoek worden verstrekt. Indien de klachtenregeling geen uitkomst biedt, is bij elk geschil, behoudens toepasselijkheid van artikel 93 Rv, de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd het recht van Van Uitert & Quist Advocaten eventuele geschillen aan de (anderszins) bevoegde rechter voor te leggen.
9.4 Van Uitert & Quist Advocaten is op grond van de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten gehouden tot geheimhouding. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongecodeerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. Cliënt kan (tijdig) voor de verzending van enig specifiek bericht verzoeken gebruik te maken van alternatieve verzendmogelijkheden. Van Uitert & Quist Advocaten is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer.
9.5 Op alle opdrachten en diensten die door of namens De Advocaat worden uitgevoerd is de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme van toepassing (hierna: "De WWFT"), hetgeen betekent dat eventuele ongebruikelijke transacties door de Advocaat zullen worden gemeld aan de voorgeschreven/ betrokken instanties/instellingen.
9.6 Met betrekking tot concepten dan wel correspondentie die u wordt toegezonden als Worddocument geldt, dat het door Van Uitert & Quist Advocaten aan u gezonden document het brondocument is. Wijzigingen die u zelf aanbrengt veranderen dit niet.

10. Toepasselijk recht en forumkeuze
10.1 Op de rechtsverhouding tussen de Advocaat en Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Gerechtelijke procedures die naar aanleiding van geschillen uit hoofde van c.q. voortvloeiend uit deze overeenkomst van Opdracht tussen partijen aanhangig mochten worden gemaakt, dienen aanhangig te worden gemaakt bij de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de Advocaat (Rechtbank Zeeland-West-Brabant), tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere relatief bevoegde rechter aanwijzen.

Versie augustus 2018.

Klik hier voor de PDF-versie van de Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden   Disclaimer   Klachtenregeling   Privacyverklaring   Identificatieplicht