Identificatieplicht

Van Uitert & Quist Advocaten identificeert haar cliënten met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving. Wij kunnen u vragen uw identiteitsbewijs te tonen teneinde het type (bijvoorbeeld ID-kaart, rijbewijs of paspoort), het nummer en de geldigheidstermijn te kunnen noteren. Wij zullen in dat geval geen kopie maken van uw identiteitsbewijs.

Als op grond van de wet wel een kopie noodzakelijk is, zullen wij die maken, zoals bijvoorbeeld op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Indien wij een kopie maken vermelden wij op de kopie het woord "Kopie" en zullen wij uw Burgerservicenummer en foto onzichtbaar maken.

De Wwft bevat zowel de verplichting om bij bepaalde diensten de cliënt en eventuele uiteindelijke belanghebbende te identificeren (cliëntenonderzoek) als de verplichting om (voorgenomen) ongebruikelijke transacties te melden bij het daartoe aangewezen meldpunt.

Natuurlijke personen worden geïdentificeerd door middel van een geldig paspoort, rijbewijs of ID-kaart. Rechtspersonen worden geïdentificeerd met behulp van een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en identificatie van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon.

Er zijn procedures, bijvoorbeeld bij verzoekschriften in het kader van het personen- en familierecht, waarbij Van Uitert & Quist Advocaten conform de geldende regels van de rechtbank verplicht is om het Burgerservicenummer van cliënten, wederpartijen en eventuele kinderen te vermelden in het verzoekschrift. In dat geval zullen wij uw Burgerservicenummer en dat van de wederpartij en eventuele kinderen vragen, wellicht middels een kopie van het identiteitsbewijs, en verwerken, hetgeen uiteraard zorgvuldig geschiedt.

Wij benadrukken dat het bewaren van kopieën van identiteitsbewijzen door Van Uitert & Quist Advocaten altijd al uiterst zorgvuldig en met de grootst mogelijke waarborgen is gebeurd.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Uiteraard kunt u voor nadere informatie ook contact opnemen met uw contactpersoon bij Van Uitert & Quist Advocaten.

Algemene voorwaarden   Disclaimer   Klachtenregeling   Privacyverklaring   Identificatieplicht